Disclaimer


Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij doen ons best om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Algemene voorwaarden boekingen bij Sports Nutrition Consultancy 

Artikel 1 Begrippen

De organisatie, Sports Nutrition Consultancy (Galgenberglaan 11, 9070 Destelbergen – KBO 0642.257.091), biedt de dienstverlening aan.

De overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden van Sports Nutrition Consultancy waarbij de cliënt een overeenkomst aangaat voor de begeleiding bij coachen verbonden aan Sports Nutrition Consultancy.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich heeft ingeschreven bij Sports Nutrition Consultancy voor het deelnemen van persoonlijke coaching (personal training) en/of coaching in kleine groepjes (small group training).
Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

Elk gebruik van de dienstverlening van Sports Nutrition Consultancy geschiedt voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook en deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Indien een coach van Sports Nutrition Consultancy het advies heeft gegeven om bij uw arts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van de begeleiding dient de cliënt dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord bewegen te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de beweegactiviteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan uw begeleidende coach van Sports Nutrition Consultancy te worden afgegeven.

Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.
Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan uw coach door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Sports Nutrition Consultancy in samenspraak met de cliënt vastleggen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt.
Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Sports Nutrition Consultancy bevoegd om in overleg met de cliënt een ander tijdstip in te plannen.

Dit dient 24 uur voordat de coaching begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Sports Nutrition Consultancy als voor de cliënt, indien dit niet gebeurt wordt de sessie in rekening gebracht, echter een sessie mag verplaatst worden binnen dezelfde week naargelang de beschikbaarheid.

Tienbeurtenkaarten tellen maximum 3 maand.

Bij coachingstrajecten wordt ingeschreven via de Webhero Bookingsapp, indien men niet komt opdagen de dag van de afspraak wordt dit in rekening gebracht en is er geen mogelijkheid om terugbetaling te bekomen.

Bent u in de onmogelijkheid om te komen, om wat voor reden ook, dan neemt u contact op met Sports Nutrition Consultancy (info@sportsnutritionconsultancy.be).

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Sports Nutrition consultancy rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk coachen van de deelnemer gedurende de activiteit.

Sports Nutrition Consultancy voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Sports Nutrition Consultancy niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Sports Nutrition Consultancy aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.
Sports Nutrition Consultancy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

Sports Nutrition Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
Sports Nutrition Consultancy is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Sports Nutrition Consultancy is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige leefstijlonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Sports Nutrition Consultancy wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Sports Nutrition Consultancy aanbiedt.

De cliënt dient Sports Nutrition Consultancy te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Sports Nutrition Consultancy is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Sports Nutrition Consultancy zal Sports Nutrition Consultancy meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.
Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sports Nutrition Consultancy  gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.

Op de diensten van Sports Nutrition Consultancy geldt het BTW 21%-tarief.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Sports Nutrition Consultancy .
Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorgerekend.

Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 weken worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Sports Nutrition Consultancy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de coach ziek is.
Vakanties van de coach worden ruim van te voren aangekondigd.
De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de coach op vakantie is.

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet door gaan. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat om de instructies van de coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sports Nutrition Consultancy aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de sessie te melden aan Sports Nutrition Consultancy.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Sports Nutrition Consultancy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt.
De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sports Nutrition Consultancy gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Sports Nutrition Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die Sports Nutrition Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet.
Brochures, leaflets, persoonlijke adviezen, recepten, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sports Nutrition Consultancy voor de uitvoering van de dienstverlening, zijn en blijven eigendom van Sports Nutrition Consultancy.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sports Nutrition Consultancy.
Alle door Sports Nutrition Consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van de cliënt zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sports Nutrition Consultancy  ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Alle door Sports Nutrition Consultancy verstrekte stukken mogen niet door de cliënt zonder voorafgaande toestemming van Sports Nutrition Consultancy openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van Sports Nutrition Consultancy.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot Sports Nutrition Consultancy.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbanken van Gent.

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.